Voksenopplæring

Dersom man er i voksenopplæring og har behov for spesialundervisning, er det kommunens PP-tjeneste som er sakkyndig instans.

Hvordan jobber PPT

Voksne som har rett på grunnskoleopplæring kan også ha rett på spesialundervisning.

For voksne finnes det to forskjellige typer spesialundervisning. Den ene får du dersom du ikke har tilstrekkelig utbytte av voksenopplæringen, og skolen ikke klarer å tilrettelegge tilstrekkelig for deg. Den andre gjelder dersom du trenger å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. Det kan være aktuelt dersom du etter å ha fullført videregående opplæring fortsatt trenger opplæring, eller du har fått en skade eller en sykdom og du trenger hjelp for å fungere i det daglige.

I Kunnskapsløftet er de grunnleggende ferdigheter definert som å kunne:

  • Lese

  • Regne

  • Uttrykke seg skriftlig

  • Uttrykke seg muntlig

  • Bruke digitale verktøy

Dersom du tror du eller den du er verge for kvalifiserer for denne hjelpen, må du ta kontakt med kommunenes voksenopplæring.

Viktige datoer

Viktige datoer i det spesialpedagogiske arbeidet i voksenopplæringen.

15. September: Individuell oppfølgingsplan (IOP) skal være ferdig

15. Januar:       Begynne å jobbe med hvem som trenger ny eller revidert sakkyndig vurdering

15. Februar:      Endelig liste over hvem som trenger ny eller oppdatert sakkyndig vurdering

                        leveres kommunalsjef med nødvendig dokumentasjon

1. Mai:              Sakkyndig vurdering er ferdig

15. Mai:            Årsrapport for spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp er ferdig

1. Juni:             Enkeltvedtak er fattet

15. Juni:           Utkast IOP ferdig