Skole

Hvis en eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har eleven rett på spesialundervisning. Dersom foreldre lurer på om deres barn har tilfredsstillende utbytte, er det viktig å ta kontakt med skolen. Pedagoger som er bekymret skal ta kontakt med administrasjonen på skolen eller de som sitter i pedagogisk team.

Det kan være lærer eller foresatte som har denne bekymringen. Hva som er tilfredsstillende utbytte er en vurdering som foretas av PPT i samarbeid med foresatte og skole. Denne vurderingen sammenfattes i en sakkyndig vurdering som er grunnlaget for kommunen sitt enkeltvedtak. Enkeltvedtaket er juridisk bindende og kan påankes dersom det er uenighet. Det er enkeltvedtaket som er utgangspunktet for en individuell opplæringsplan (IOP) som skolen skal lage. IOP skal inneholde en mer detaljert oversikt over tilbudet som vedtas i enkeltvedtaket.

Hvordan jobber PPT

Vi ønsker at både skolen, hjemmet og eleven skal kunne være trygg på at eleven får tidlig og rett hjelp. Vi vil jobbe sammen med skolen for å bidra til at alle elevene får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Vi samarbeider tett med skolene for å sikre kvalitet i opplæringstilbudet og at elever som har behov for individuell oppfølging får dette.

PPT skal som sakkyndig instans vurdere om eleven har rett til spesialundervisning. Med rett til spesialundervisning vises det til Opplæringslovens paragraf 5-1 hvor det står: "Elever som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning".

Det beste vil for mange likevel være tilpasset opplæring innenfor det ordinære tilbudet i klassen. I samarbeid med skolen jobber vi for å få dette til blant annet ved å bidra til utvikling av skolens læringsmiljø og generelle kvalitet i opplæringen. Mulige tiltak kan være igangsetting av intensive kurs, veiledning av lærere, generelle og spesifikke råd om tilrettelegging i klasserommet, samt at PPT kan tilby hjelp til utredning/tester hvor dette er nødvendig for bedre å forstå elevens behov.

Vi vil understreke at det først og fremst er skolen som må melde behov for eventuell hjelp fra PPT. Før PPT kan gå inn i et arbeid direkte med enkeltelever, må det foreligge et samtykke fra elevens foresatte. Foreldre kan henvise sitt barn direkte til PPT, men det beste vil erfaringsmessig være at skolen i samråd med foreldrene er de som tar saken videre til PPT.

Hver skole har sine faste kontaktpersoner fra PPT som vi kaller besøksansvarlige. Samarbeidet med skolene har fokus både på utviklingsarbeid og hjelp til skolen i elevsaker. Så lenge eleven har behov for individuell oppfølging fra PPT vil saken være aktiv hos oss.

 

Pedagogiske team i skolen

Pedagogisk team er vårt viktigste samarbeidsorgan med skolene. Målet med pedagogiske team er at de skal ble gode lærende nettverk hvor deltakerne har gode dialoger og prosesser. Pedagogiske team har noen faste deltakere der en representant fra skolens ledelse er en av disse. Ved behov kan skolen kalle inn skolehelsetjenesten eller kommunepsykolog. På noen skoler er skolehelsetjenesten med som fast deltaker. Det er skolen som leder disse teamene.

Pedagogiske team er noe Lister PPT har jobbet mye sammen med skolene for å bygge opp. Vi ser nytten og verdien av å ha et fast og strukturert møtested for å gjøre samarbeidet best mulig. Det å drive lærende nettverk er vanskelig og spennende, og må jobbes med hele tiden. Det gjør vi gjennom prosjektet " Det aller Beste".

Bekymring for elevens utbytte

Når lærer, foreldre eller eleven selv er bekymret for manglende utbytte av opplæringstilbudet, så skal dette tas opp med kontaktlærer eller ledelsen ved skolen.

Skolen skal prøve ut ulike tiltak for elever som strever på skolen. Dersom tiltakene ikke fungerer tilfredsstillende skal bekymringen tas videre til skolens Pedagogiske Team, hvor både skolens ledelse og PPT vil være representert. Skolens Pedagogiske Team samles jevnlig og skal vurdere videre kartlegging av behovet og ytterligere utprøving av tiltak. Tiltakene dokumenteres og evalueres forløpende. Det er viktig at foreldre er involvert i denne prosessen.

Dersom det er behov for ytterligere hjelp, igangsettes henvisningsprosessen til PPT (eller andre instanser). PPT har egne henvisningsrutiner. Alle som er henvist til PPT får tildelt en egen saksbehandler og utredning igangsettes så snart som mulig når samtykke og henvisning er på plass. Alle tester vil resultere i en skriftlig rapport og utredningen vil bli tilbakemeldt. Der loven krever det, utformes en sakkyndig vurdering.

Henvisning til PPT

Lister PPT har egne henvisningsrutiner. Når en elev skal henvises til PPT er det nødvendig med samtykke fra begge foreldrene dersom de begge har del i foreldreansvaret.

Før eleven blir henvist er det viktig at det prøves ut tiltak på skolen jmf. opplæringsloven §5.4. Tiltakene vil bli etterspurt av PPT tidlig i prosessen. I den grad det er ønskelig er gjerne PPT en drøftningspartner med skolen for å finne ut hva slags tiltak som bør prøves ut. Det er skolens pedagogiske team som er drøftingsarena for sakene. Skolens ledelse er representert i dette teamet.

Etter at tiltak er prøvd ut i skole og det er et behov for ytterligere hjelp, har man et første møte med foreldre og skole. Det er skolen som har ansvar for å kalle inn til dette møte. Her har man dialog rundt elevens behov og tiltakene som er prøvd ut drøftes. I dette førhenvisningsmøte er det viktig å få nok informasjon fra foreldrene og skolen, slik at PP-tjenesten kan gjøre en god jobb i saken. Det er PP-tjeneren som har ansvar for at nødvendig informasjon kommer fram. Skolen skriver referat fra dette møtet og referatet legges ved henvisningen. Vi har et foreldreskjema som foreldrene kan få med seg men noen punkter vi mener er viktige for oss. Det er frivillig om foreldrene ønsker å benytte seg av dette skjemaet. Dette er et tilbud vi ønsker å gi foresatte fordi vi av erfaring vet at man ikke alltid får fram det man ønsker å si i disse møtene. Foreldrene kan sende dette skjemaet direkte til PPT eller de kan gi det til skolen. Skolen har ansvar for at henvisningen sendes til PPT.

Man kan også henvise direkte til PPT, men det er et sterkt ønske at dette går via skolen.