Om oss

Våre nye nettsider finner du inn under Listersamarbeidet sine nettsider: www.listersamarbeidet.no

 

 

Våre arbeidsoppgaver

PPT sitt mandat er i utgangspunktet todelt og handler både om individrettet og systemrettet arbeid. Vi skal jobbe både reaktiv og proaktivt. Tjenesten skal på den ene siden hjelpe skolene/barnehagene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen/barnehagetilbudet bedre til rette for elever med særlige behov. Vi skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering i de tilfeller loven krever det.

Den sentrale forventningen til PP-tjenesten er en faglig kompetent tjeneste i alle kommuner og fylkeskommuner som skal jobbe individrettet, problemutrede- og utarbeide sakkyndige vurderinger.

De sakkyndige vurderingene skal være av god kvalitet og gi et godt grunnlag for å avgjøre om det skal fattes vedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning eller om det skal settes inn tiltak innenfor tilpasset opplæring. Sakkyndig vurdering er et viktig element i rettssikkerheten til barnet og eleven, og for barnehage/skole som skal gjennomføre tilbudet.

Det er et tydelig signal fra Utdanningsdirektoratet at PP-tjenesten bør etterstrebe det å bruke mer tid til å jobbe systemrettet gjennom å bistå i forebyggende arbeid, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. PP-tjenesten skal på et tidlig tidspunkt gi råd til barnehage/skole om løsninger og tiltak som gjør at barnet/eleven kan få et tilfredsstillende utbytte innenfor den ordinære opplæringen.

Det forventes videre at PP-tjenesten er tilgjengelig og bidrar til helhet og sammenheng, bidra til tidlig innsats i barnehage og skole og at PP-tjenesten arbeider forebyggende slik at barnehagen og skolen i størst mulig grad kommer i forkant av problemer og lærevansker.

PP-tjenesten må også tilpasse sin kommunikasjon og tilgjengelighet til minoritetsspråklige.

Visjon og verdier

Lister PPT sin visjon er STØTTE TIL VEKST.

Vår grunnleggende verdi er at "Alle barn kan lære".

Vi ønsker å være en støtte til barn og elever slik at de kan utvikle seg og vokse. Vi ønsker å være en støtte til foresatte slik at de føler at deres barn blir best mulig ivaretatt. Vi ønsker videre å være en støtte til de barnehagene og skolene vi samarbeider med.

 

Organisering

Lister PPT er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 28; vertskommunemodellen. Leder og merkantil ressurs holder til i Farsund. Vi har nå 16 rådgiverne som er fordelt på kontorer i Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal og Lyngdal. I Sirdal har vi fast tilstedeværelse ukentlig og bistår ut over det etter behov.

Internt er Lister PPT organisert med en ansvarlig enhetsleder for hele tjenesten. I tillegg har hver kommune sin kontaktperson. Vi har et stort fokus på proaktivt arbeid og har derfor tilbud om faste møter med alle barnehagene og skolene i pedagogiske team. Alle barnehagene og skolene har egne kontaktpersoner fra PPT.

Ansatte som jobber med barn under skolealder er organisert i et eget team på tvers av kommunene. Dette for best mulig utnyttelse av kompetanse og kapasitet samt begrense sårbarhet ved fravær. Barnehageteamet har jevnlige møter med de barnehagefaglige ansvarlige i kommunene.

 

 

Styringsverktøy

Lister PPT holder på å utvikle en virksomhetsplan, og vi leverer årsmelding til kommunene. Listerkommunene har en felles oppvekstplan for lister, denne planen er utgangspunktet for kommunenes egne oppvekstplaner. Alle disse planene er også viktige dokumenter for hvordan Lister PPT jobber.

Årsmelding for Lister PPT 2016

Årsmelding for Lister PPT 2015

Årsmelding for Lister PPT 2014

Oppvekstplan for Lister 2015-2020

Avtale om regionalt PPT samarbeid

 

Henvisningsrutiner og skjema

Lister PPT har lagt om henvisningsrutinene våre for å få til en best mulig prosess. Vi vil gi våre brukere riktig hjelp til rett tid, og vi jobber derfor tett med barnehager og skoler. I de pedagogiske teamene gis det råd og veiledning slik at pedagogene kan prøve ut tiltak. Tiltakene gjennomføres i samråd med foreldrene og dokumenteres av barnehage/skole for å legges ved en eventuell henvisning til PPT.

Før barnet/eleven henvises PPT skal saken drøftes i pedagogisk team. Foresatte tilbys å være med på drøftingen. Dersom det allerede er prøvd ut tiltak og foresatte, barnehage/skole og PPT mener dette ikke var tilstrekkelig til å dekke barnet/eleven sitt behov, kan man henvise til PPT. Henvisningsskjema som består av formalia til barnet/eleven, informasjon som omhandler styrker-vansker-behov og lignende, innhentes i oppstartsmøte. PPT er ansvarlig for at nødvendig informasjon kommer fram. Barnehagen/skolen skriver referat fra dette møtet og referatet legges ved henvisningen til PPT. Foreldrene vil på slutten av møtet få tildelt et skjema med noen punkter med informasjon PPT trenger. Dette er et tilbud vi ønsker å gi foresatte fordi vi av erfaring vet at man ikke alltid får fram det man ønsker å si i disse møtene. Denne informasjonen fra foreldrene sendes til Lister PPT og blir en del av henvisningen.

Foreldre skjema.docx

Foreldre skjema.pdf

Henvisningsskjema til Lister PPT.docx

Henvisningsskjema til Lister PPT.pdf

Årshjul samarbeid ListerPPT.pdf

Vedleggskjema sakkyndig vurdering barnehage.docx

Vedleggskjema sakkyndig vurdering skole.docx

Oversiktsliste sakkyndig vurdering.docx

Oversiktsliste sakkyndig vurdering bhg.docx

Systemhenvisning.docx

Systemhenvisning NN.docx

 

Ansatte i Lister PPT

Til sammen 19 personer jobber nå i Lister PPT. 16 av disse i fagstillinger, og i tillegg har enheten en administrativ leder i full stilling samt en merkantil ressurs som fylles av to sekretærer.