Før skole

Barn som ikke har begynt på skolen, og som har særlige behov, har rett på spesialpedagogisk hjelp. Det er hjemlet i barnehageloven § 19.a. Hjelpen skal også omfatte foreldreveiledning. Om barnet har rett på spesialpedagogisk hjelp avgjøres av kommunen etter at PPT har gjort en sakkyndig vurdering. Det er blant annet barnets utvikling, læring, evner og forutsetninger som blir vurdert. Målet med den spesialpedagogiske hjelpen er at barnet skal bli best mulig rustet til å begynne på skolen.

Tilbudet om spesialpedagogisk hjelp skal så langt som mulig utformes i samarbeid med barnet og barnets foreldre, og det skal legges stor vekt på deres syn.

Det skal én gang i året utarbeides en skriftlig oversikt over den spesialpedagogiske hjelpen barnet har mottatt og en vurdering av barnets utvikling. Foreldrene og kommunen skal få denne oversikten og vurderingen.

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov.

Dersom du tror at barnet ditt kvalifiserer for denne hjelpen må du ta kontakt med barnehagen barnet går i eller med kommunens PP- tjeneste.

 

 

Hvordan jobber PPT

Vi ønsker at både barnehagen og foreldre skal kunne være trygg på at barnet får tidlig og rett hjelp. Vi vil jobbe sammen med barnehagen for å bidra til at alle barn får et godt tilbud. Barn som ikke går i barnehage, men har behov for spesialpedagogisk hjelp, har også krav på det.

PPT skal vurdere om barnet har rett på spesialpedagogisk hjelp. Med rett til spesialpedagogisk hjelp vises det til barnehagelovens paragraf 19 a hvor det står: "Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlig behov for det. Dette gjelder uavhengig om de går i barnehage."

Videre står det i loven i § 19 c at PPT skal:"Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov."

I rammeplanen for barnehager, 01.08.2017, står det at barnehagen skal sørge for at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, inkluderes i barnegruppen og i det allmennpedagogiske tilbudet (s.40)

Før PPT kan starte en utredning om behovet for spesialpedagogisk hjelp, må det foreligge et samtykke fra barnets foresatte. Foreldre kan henvise sitt barn direkte til PPT. Det er ønskelig at foreldrene, i samråd med barnehagen, er de som tar saken videre til PPT. Dersom barnet ikke er i barnehagen kan saken henvises i samarbeid med helsesøster eller andre instanser som er i kontakt med barnet.

Lister PPT har et barnehageteam og hver kommune/barnehage har sin kontaktperson/besøksansvarlig. Samarbeidet med barnehagene har fokus både på utviklingsarbeid og hjelp til barnehagen i enkeltsaker. Så lenge barnet har behov for individuell oppfølging fra PPT vil saken være aktiv hos oss.

 

 

 

 

Pedagogiske team i barnehagen

Store deler av samarbeidet mellom barnehagen og PPT foregår i de pedagogiske teamene. Teamene blir brukt til veiledning og rådgivning. Det er viktig for oss at barnehagen får fram og bruker egen kompetanse i disse teamene. Barn som skal henvises til PPT skal drøftes i pedagogisk team først.

De pedagogiske teamene møtes jevnlig og hyppigheten avhenger av barnehagens størrelse. PPT etterstreber å være med på disse møtene. Noen ganger utvides de pedagogiske teamene med deltakelse fra for eksempel helsestasjonen eller kommunepsykolog.

 

Bekymring for barnets utvikling

Når ansatte i barnehagen eller foreldre er bekymret for barnets utvikling, må dette tas opp med ledelsen i barnehagen. Henviser til BTI rutinene.

Barnehagen skal prøve ut ulike tiltak for barn som strever i barnehagen. Dersom tiltakene ikke fungerer tilfredsstillende skal bekymringen tas videre til ledelsen i barnehagen. Bekymringen tas så videre i pedagogisk team der også PPT vil være representert. Barnehagens Pedagogiske team samles jevnlig og skal vurdere videre kartlegging av behovet og ytterligere utprøving av tiltak. Tiltakene dokumenteres og evalueres forløpende og det er viktig at foreldre er involvert i denne prosessen.

Dersom det er behov for ytterligere hjelp, igangsettes henvisningsprosessen til PPT (eller andre instanser). PPT har egne henvisningsrutiner. Alle som er henvist til PPT får tildelt en egen saksbehandler og utredning igangsettes så snart som mulig når samtykke og henvisning er på plass. Alle tester vil resultere i en skriftlig rapport, og utredningen vil bli tilbakemeldt. Der loven krever det, utformes en sakkyndig vurdering.

 

Henvisning til PPT

Dersom barnet ditt går i barnehagen må du ta opp din bekymring for barnets utvikling med pedagogisk leder som vil ta dette videre med ledelsen i barnehagen. Barnehagen skal prøve ut tiltak som kan hjelpe barnet. Dersom de ønsker veiledning til hvilke tiltak som bør settes inn eller har forsøkt tiltak i en periode som ikke har hatt effekt, diskuteres saken i barnehagens pedagogiske team. For de barnehagene som ikke har pedagogisk team vil der være en kontakt med PP-tjenesten sin kontaktperson.

Før et barn blir henvist bør det prøves ut tiltak i barnehagen. Tiltakene vil bli etterspurt av PPT tidlig i prosessen. I den grad det er ønskelig er gjerne PPT en drøftningspartner med barnehagen for å finne ut hva slags tiltak som bør prøves ut. Det er barnehagens pedagogiske team som er drøftingsarena for sakene, barnehagens ledelse er representert i dette teamet. Dersom barnehagen ikke har pedagogisk team, drøftes saken med barnehagens kontaktperson fra PP-tjenesten.

Etter at tiltak er prøvd ut i barnehagen og det er et behov for ytterligere hjelp har man et oppstartsmøte med foreldrene og barnehagen. Det er barnehagen som har ansvar for å kalle inn til dette møte. Her har man dialog rundt barnets behov, og tiltakene som er prøvd ut drøftes. I dette møte er det viktig å få nok informasjon fra foreldrene og barnehagen slik at PP-tjenesten kan gjøre en god jobb i saken. Det er PP-tjeneren som har ansvar for at nødvendig informasjon kommer fram. Barnehagen skriver referat fra dette møtet og referatet legges ved henvisningen. Vi har et foreldreskjema som foreldrene kan få med seg med noen punkter vi mener er viktige for oss. Det er frivillig om foreldrene ønsker å benytte seg av dette skjemaet.  Barnehagen har ansvar for at henvisningen sendes til PPT.

Man kan også henvise direkte til PPT men det er et sterkt ønske at dette går via barnehagen.

 

 

 

Viktige datoer

Viktige datoer i det spesialpedagogiske arbeidet.

15. September: Individuell oppfølgingsplan (IOP) skal være ferdig

15. Oktober:     Begynne å jobbe med hvem som trenger ny eller revidert sakkyndig vurdering

15. Desember:  Endelig liste over hvem som trenger ny eller oppdatert sakkyndig vurdering

                         leveres kommunalsjef med nødvendig dokumentasjon

15. Mars:          Sakkyndig vurdering er ferdig

15. Mai:            Årsrapport for spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp er ferdig

1. Juni:             Enkeltvedtak er fattet

15. Juni:           Utkast IOP ferdig